Gå til hovedinnhold

Til brukere av norske infrastrukturer for klima- og miljødata

De siste årene har vi sett et økt fokus på bruk og gjenbruk av forskningsdata. Både forsknings- og forvaltningsdata er stort sett frembrakt med offentlige midler og det er i samfunnets interesse å maksimere gevinsten på investeringer i opparbeidelse av slike data. Dette har ført til nasjonale og regionale (EU) retningslinjer for fri og åpen tilgang til forvaltningsdata og det samme er i ferd med å skje for forskningsdata.

 

Norges forskningsråd har de siste årene finansiert etablering av en rekke nasjonale forskningsinfrastrukturer. Mange av disse har fokus på deling og bevaring av forskningsdata, men også på sporbarhet f.eks. mellom data og beslutninger tatt på grunnlag av data. Slik sporbarhet er viktig for troverdighet, men også for synliggjøring av arbeidet som ligger bak opparbeiding av data. På denne måten får forskeren anerkjennelse for nedlagt arbeid. Innenfor klima og miljøområdet omfatter dette blant andre Norwegian Marine Data Centre (NMDC), Norwegian Scientific Data Network (NorDataNet) og Norwegian Satellite Earth Observation Database for Marine and Polar Research (NORMAP). I tillegg er den nasjonale evalueringen av geofagene fulgt opp med et pilotprosjekt som ser på koblinger mellom fysiske og digitale data, programvare og arbeidsstrømmetodikk (GeoAccessNO).

Vi som jobber med disse aktivitetene ønsker å etablere en bedre dialog med brukermiljøene. Både for å informere om aktivitetene, men også for å bedre forstå nåværende og fremtidige behov sett fra et brukerperspektiv. Med dette utgangspunktet organiserer vi et felles informasjonsmøte. Det første møtet vil bli avholdt i Bergen med Havforskningsinstituttet som vertskap. Tema for informasjonsmøtet er: 

«Hvordan kan nasjonale forskningsinfrastrukturer hjelpe de nasjonale forskningsmiljøene?».

Sted: Havforskningsinstituttet, Nordnesgt. 50, Bergen, kantinen
Tid: Onsdag, 15 februar 2017, kl. 12.15-14.15

Møteplan:
1.    Velkomsthilsen (Ø. Godøy, met.no; M. Fiebig, NILU)
2.    Hvordan er dataforvaltning nyttig for forskere? (Ø. Godøy, met.no; M. Fiebig, NILU, 15 min)
3.    Perspektiver fra Norges forskningsråd på deling og gjenbruk av forskningsdata. (M. Qvenild, NFR, 10 min)
4.    GeoAccess Norge: Prosjekt og Tjenester (Ø. Godøy, met.no, 5 min)
5.    Norwegian Marine Data Centre: Prosjekt og Tjenester (J.R. Selvik, NIVA, 5 min)
6.    Norwegian Scientific Data Network (NorDataNet): Prosjekt og Tjenester (M. Fiebig, NILU, 5 min)
7.    Norwegian Satellite Earth Observation Database for Marine and Polar Research (NORMAP): Prosjekt og Tjenester (A. Korosov, M. Wergeland Hansen, NERSC, 5 min)
8.    Diskusjon: Behov og utfordringer nasjonale forskningsinfrastrukturer må hjelpe nasjonale forskningsmiljøer med å løse. (diskusjonsleder: Frode Vikebø, Havforskningsinstituttet , 60 min)

Oppdatert informasjon om informasjonsmøtet vil bli gitt på de enkelte prosjektenes hjemmesider. Der kommer det også informasjon om strømming av møtet for de som ikke har anledning til å møte fysisk Videre planer tilsier at vi vil holde tilsvarende møter i Tromsø og Oslo også, men siden vi har mulighet til å strømme møtene er tanken å kontinuerlig utvikle innholdet i møtene slik at det reflekterer status i utviklingsarbeidet.

Hjertelig velkommen!
Oss i GeoAccess, NMDC, NorDataNet og NORMAP