Gå til hovedinnhold

Årsmøte på Solstrand hotel

Partnerne i NMDC møttes til årsmøte på Solstrand hotel 30.08 til  01.09. Prosjektet går nå inn i sitt siste år med utviklingsmidler fra Forskningsrådet. Det ble naturligvis en del diskusjon rundt veien videre. 

​Spesielt var det fokus på de fem etterfølgende år hvor Forskningsrådet vil følge opp infrastrukturen for å sikre varig bruk.  Framtidig bruk vil bl.a. sikres ved at forskere blir trygge på at NMDC er en viktig kilde for tilgang til historiske data. Det må være en balanse mellom den enkeltes egeninteresse / motivasjon og påtrykk om bruk.  Oppfordring / krav om publisering av data fra forskningsprosjekter gjennom infrastrukturen er trolig et viktig moment i prosessen. 

Det har lenge vært snakk om bruk av en varig og unik ID, en såkalt DOI (Digital Object Identifier), for datasett i NMDC, men nå har dette kommet et skritt videre. BIBSYS orienterte forsamlingen om deres rolle som nasjonalt medlem av DataCite og at de nå kan gi NMDC partnere adgang til utstede DOI-er. En tjeneste for dette etableres i 2016. Bruk av en slik unik ID for datasettene har mange fordeler:
•gjør forskningen lettere å gjenfinne fordi den knytter beskrivende metadata til forskningsdata
•gir mer presis og korrekt sitering av forskningsdata
•gir støtte til arkivering av forskningsdata for verifikasjon og gjenbruk
•bidrar til internasjonal synlighet

Den praktiske bruken av DOI vil lede brukeren direkte til en «landing page» med metadata og tilgang til det aktuelle datasett. Det foreligger løsninger for å ivareta ulike typer datasett; kontinuerlige tidsserier som oppdateres jevnlig, statiske datasett (uttrekk) som er brukt i en definert sammenheng osv. I NMDC er det i hvert fall aktuelt at de institusjonene som skal fungere som datasenter (data repository) må kunne tildele DOI, men det er en årlig abonnementskostnad involvert.

På teknisk side ligger det an til en sluttspurt i prosjektet for å få på plass muligheten til å søke ut resultater på tvers av institusjoner og geografi – dvs. ta ut en fil som er en mosaikk av utdrag fra flere datasett. Bruk av netCDF som utvekslingsformat bak Thredds/Opendap servere skal kunne åpne for denne muligheten og vil bli testet nærmere i et samarbeid mellom Met.no, NERSC, NIVA og IMR utover høsten. Det siktes mot å kunne demonstrere dette på et brukerseminar i februar 2017.