Gå til hovedinnhold

Godt gjennomført brukerseminar

Brukerseminaret torsdag 12. november samlet 17 deltakere fra de norske fagmiljøene. Her fikk utviklerne nyttige tilbakemeldinger på løsningene som er valgt i brukergrensesnittet de har utviklet. Samtidig fikk deltakerne dele erfaringer og synspunkter med kolleger om hvordan man opplever og ønsker at brukergrensenittet skal utformes.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) v/Livar Bergheim orienterte oss om fordelene og visjonen rundt bruk av åpne data på mange samfunnsområder. Innføring av prinsippene om åpne data i det offentlige Norge skal bidra til et åpent og opplyst demokrati, næringsutvikling og verdiskapning og effektivisering og innovasjon i offentlig sektor. Bruk av datalisenser avklarer på en gjennomtenkt måte, hvordan data kan brukes. NMDC fikk flere tips om nytten av åpne data.

Nils Valland fra Artsdatabanken og Nina Norlund fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) presenterte sine erfaringer med å sammenstille data fra mange kilder i to ulike prosjekter som begge handlet om utbredelse av sjøpattedyr i norske farvann.  Artsdatabanken økte antall observasjoner dramatisk ved å inkludere data som var tilgjengelig gjennom det internasjonale GBIF nettverket (Global Biodiversity Information Facility). FFI hadde møtte betydelige utfordringer i arbeidet fordi tilgjengelige data fantes på et stort antall formater og var sammenstilt på ulike måter. Begge så tydelig hvordan NMDC vil kunne bli et viktig verktøy for denne type oppgaver der man må sette sammen data fra mange kilder på en ensartet måte.


Opptak av innledningsforedragene på brukerseminaret.

Vidar Lien fra Havforskningsinstituttet fortalte om den marine komponenten i det europeiske Copernicus arbeidet. Her er foreløpig fokus på operasjonelle data, men historiske data kan inngå på sikt. Systemet bygger på MyOcean-prosjektene, men er nå brakt over i en driftsfase (foreløpig for en 6-årsperiode) med finansiering fra EU. Havforkningsinstituttet har ansvar for datainnhentingen fra det arktiske området. Dataprodusenetene leverer primærdata og det foretas en felles første kvalitetskontroll før data assimileres inn i numeriske modeller som kan gi tilstandsbeskrivelse av store havområder og varslinger/tjenester knyttet til dette. NMDC kan bli en produkjonsløype inn mot Copernicus og eventuelle andre oprative nettverk spesielt mht. historiske data fra norske farvann.

Seminardeltakerne fikk også anledning til å teste ut brukergrensesnittet for søk i metadata på NMDC-portalen.  Arnfinn Morvik (Havforkningsinstituttet) og Armin Pubitzer  fra Christian Michelsen Research (CMR) hadde forberedt en øvelse der deltakerne skulle løse korte oppgaver og avgi sine svar via et webbasert system der svarene ble anonymisert og umiddelbart kunne analyseres/diskuteres i plenum. Dette ga verdifulle innspill til det videre arbeid med brukergrenssnittet for NMDC-portalen og hovedinntrykket var at brukerne så langt var fornøyd med funksjonaliteten i løsningen.

I diskusjonen rundt øvelsen ble det påpekt nytten av å ha en «one stop shop» for marine data. I dette ligger tilgang til selve dataene som i mange tilfeller vil være det den enkelte forsker vil være ute etter. En god brukeropplevelse rundt det å finne aktuelle data og samtidig føle stor trygghet for at man har fått med det mest vesentlige i et slikt søk blir viktige suksesskriterier.