Gå til hovedinnhold

Arbeidspakker

Det er åtte arbeidspakker i NMDC.

Arbeidspakke 1 Prosjekt koordinering og administrering
Ansvarlig partner: HI
Arbeidspakkeleder: Helge Sagen

Hovedformålet med arbeidspakke 1 er koordinering og administrering av prosjektet NMDC, i tett samarbeid med de involverte partnerne. Viktige oppgaver er daglig drift av prosjektet, overvåking av kostnader og ressursbruk, samt juridiske saker.
Koordinator (HI) overvåker aktivitetene i konsortiet i tett samarbeid med arbeidspakkelederne, ved å sette tidsfrister på aktivitetene, sikre at partnerne oppfyller sine forpliktelser, samt at tidsskjema og leveranser blir levert i henhold til plan. Koordinator er også ansvarlig for å organisere møter, skrive referater og levere årlige framdriftsrapporter til Forskningsrådet.

Deltagende partnere: alle
En tett dialog med alle partnere og arbeidspakker er påkrevd. Arbeidspakke 1 vil også samarbeide tett med arbeidspakke 8 på dissemineringsaktiviteter.

Arbeidspakke 2 System design
Ansvarlig partner: METNO
Arbeidspakkeleder: Øystein Godøy

Målet er å beskrive ønsket funksjonalitet, oversette dette til en helhetlig design og å gi retningslinjer for tjenester og grensesnitt som skal gjennomføres. Designprosessen er iterativ og krever samspill med flere andre arbeidspakker der designkriteriene er testet og implementert. Tilbakemeldingen fra disse arbeidspakkene kan resultere i endringer av utformingen om nødvendig. NMDC er av natur et distribuert data system med en rekke fysisk adskilte datasentre som er samlet til et virtuelt datasenter ved å bruke interoperabilitets-protokoller som tillater brukere å få tilgang til data uansett hvor dataene befinner seg fysisk. NMDC påvirker primært grenseflatene til de involverte datasentrene, ikke den interne strukturen i datasenteret. Systemdesignet er utviklet og blir nå implementert av andre arbeidspakker. Arbeidspakke 2 vil videre samhandle med de andre arbeidspakkene i forhold til implementeringen.

Deltagende partnere: HI, NERSC, CMR, NP, NIVA

Arbeidspakke 3 Data format og flyt
Ansvarlig partner: NERSC
Arbeidspakkeleder: Torill Hamre

Formålet med arbeidspakke 3 er å definere formater som skal brukes i NMDC. Hver partner må levere datasett i et av de avtalte formatene. Arbeidspakke 3 vil også definere struktur og innhold for de metadata som følger hvert datasett. Metadataene vil være basert på definisjonen i forprosjektet, men bli utvidet (eller forenklet), dersom endringer er funnet å være nødvendig i løpet av dette prosjektet.
Til slutt vil arbeidspakke 3 definere hvordan datasettene blir importert til og eksportert fra NMDC, dvs. grensesnitt (protokoller) som brukes mellom partnernes datanoder og NMDC server (interne protokoller), og mellom NMDC og "-omverdenen-" (eksterne protokoller).

Deltagende partnere: HI, METNO, NGU, NIVA, NP, UiB, UiO, NINA, CMR

Arbeidspakke 4 Datalagring og Implementasjon
Ansvarlig partner: NP
Arbeidspakkeleder: Stein Tronstad

Arbeidspakke 4 skal etter prosjektbeskrivelsen omfatte oppgavene å etablere lagringssystemer for alle typer NMDC-data, samt felles grensesnitt for tilgang til data. Siden NMDC er et distribuert system, vil ansvaret for selve datalagringen ligge hos de deltakende instituttene. NMDC vil stå for koordinering av utviklingsarbeidet, og for infrastrukturen som skal gi en felles, enhetlig inngang til alle distribuerte data. 
Innsatsen i arbeidspakke 4 startet med å utvikle to sentrale grunnlagsdokumenter for utviklingsarbeidet, nemlig en felles implementasjonsplan og et felles sett av kravspesifikasjoner som skal gjelde for alle deltakende datasentre.
Selve implementasjonsarbeidet startet med å etablere grunnlaget for en felles datakatalog, i form av et metadatasystem bestående av lokale metadatabaser; tjenester og grensesnitt for utveksling av metadata, samt en sentral, søkbar datakatalog. Metadatasystemet bygger på protokollene OAI-PMH (prioritert) og OGC-CSW. Alle metadata skal følge standardene ISO 19115 og DIF, med XML som utvekslingsformat. Datasentrene som deltar i NMDC er ansvarlige for å etablere og drive sine egne metadatabaser i samsvar med spesifikasjonene fra NMDC, mens NMDC tar seg av infrastrukturen for utveksling av metadata og søkegrensesnitt for brukerne.
I neste fase følger implementasjonen av infrastrukturen for utveksling og formidling av data, med en sentral node ved NMDC og distribuert datalagring. Den sentrale noden vil innbefatte funksjonalitet for å aggregere og transformere data fra de distribuerte datakildene, som vil bli eksponert for brukerne gjennom et REST API. I første omgang håndteres dataformatene NetCDF/CF, ESRI shapefile og Darwin Core Archive. Dataleverandørene som deltar i NMDC vil eksponere sine data på flere måter, inkludert OPeNDAP, HTTP/JSON, OGC WFS/WCS og FTP. Implementasjonen omfatter også tekniske aspekter som sikring av dataintegritet, versjonskontroll, adgangs- og rettighetskontroll.
I tillegg til å levere data til brukerne, vil NMDC få implementert løsninger for å utveksle data gjennom internasjonale datainfrastruktur, som SeaDataNet, Inspire, GEOSS, WIS, GCMD og andre. I seinere faser vil NMDC også få implementert mer avanserte løsninger for uthenting, transformering og visualisering av data på tvers av flere kilder.

Deltagende partnere: HI, METNO, NIVA

Arbeidspakke 5 
Ansvarlig partner: HI
Arbeidspakkeleder: Arnfinn Morvik

Formålet med arbeidspakke 5 er å utvikle verktøy som kan brukes til å finne, sammenligne og slå sammen datasett blant alle marine datasett som finnes i NMDC. Brukeren skal gis tilgang til data på et brukervennlig format.
Arbeidspakken skal utvikle brukergrensesnittet til NMDC. Dette skal oppfylle funksjonelle og designkrav spesifisert i arbeidspakke 2, 3 og 4. Brukergrensesnittet skal utvikles som en web applikasjon og derfor fungere som en web-portal til alle datasettene i NMDC.
Implementeringen har startet og det er mulig å søke i datasettene basert på institusjon, parameter, geografisk område, tidsintervall og fritekstsøk. Søkingen baserer seg på at dersom ingen kriterier er valgt, vil alle datasettene oppfylle søkekriteriet. Ved å velge ett eller flere søkekriterier vil en begrense søket. Datasettene som oppfyller søkekriteriene vil bli presentert med eventuell tilleggsinformasjon i en liste i web-portalen. Fra listen vil brukeren ha mulighet til å laste ned det tilhørende datasettet. Web-portalen kommuniserer med den underliggende infrastrukturen gjennom en API utviklet ved HI.

Deltagende partnere: CMR, NP, NERSC, NGU, NINA, UiB, UiO, UNI, UiT

Arbeidspakke 6 Applikasjoner
Ansvarlig partner: CMR
Arbeidspakkeleder: Armin Pobitzer

Denne arbeidspakken har som mål å utvide nedslagsfeltet til infrastrukturen ved å tilby applikasjoner som bygger på det offentlig tilgjengelige NMDC APIet. Disse applikasjonene er enten nyutviklinger eller oppdateringer av allerede eksisterende programvare.
Den første applikasjonen som utvikles i arbeidspakken er et kartbasert metadatautforskningsverktøy. Applikasjonen er en server/klient-løsning som gir brukeren muligheten til å utforske de i NMDC tilgjengelige datasettene på en visuell måte. For tiden er klienten tilgjengelig som webleser-versjon og som Android app.
Det er også planlagt å utvikle end web-GIS-klient som gir muligheten til å aggregere rådata, både over tid og rom. Ved siden av disse to nyutviklingene kommer flere arbeidspakkepartnere til å tilpasse allerede eksisterende programvare slik at den henter data direkte fra NMDC. Blant annet skal NMDC data kunne vises i en WMS-klient for framvisning av transsekter, en WMS-klinet for framvisning av marine økosystemer, og et planleggingsverktøy for sonarøvelser.
Hver applikasjon er som regel utviklet ved én partnerinstitusjon. De øvrige medlemmene i arbeidspakken støtter utviklingen gjennom testing og tilbakemelding.
Utover å øke bruken av de i NMDC tilgjengelige datasett er applikasjonene også ment som eksempler på hvordan å integrere, viderebearbeide og visualisere disse datasettene. Arbeidspakken vil tilgjengeliggjøre dokumentert kilde kildekode for å senke terskelen for uavhengig utvikling av tredjepartsapplikasjoner. Dersom mulig, tilgjengeliggjøres all kildekode under en fri programvarelisens.

Deltagende partnere: HI, FFI, METNO, NERSC, NINA, UiB, UiO, NIVA, Akvaplan-NIVA, UNI

Arbeidspakke 7: Tilgjengeliggjøring av data
Ansvarlig partner: HI
Arbeidspakkeleder: Ann Kristin Østrem

Formålet med arbeidspakke 7 er å identifisere og tilgjengeliggjøre marine data og metadata gjennom infrastrukturen som utvikles i løpet av prosjektet. Tilgjengeliggjøring av ikke-digitaliserte historiske data vil ha ekstra stort fokus. Det er satt opp en helpdesk på HI for å hjelpe brukere med enkle spørsmål eller delegere til ekspertgrupper. 

Daglig høsting av metadata til NMDC er satt opp for noen av partnerne. De andre registrerer metadata i databasen på HI som ble laget til forprosjektet, og disse blir også høstet daglig. 

Alle partnere har tilgjengeliggjort minst ett datasett i den nye infrastrukturen. Nye datasett blir lagt til etter hvert som dataene er klare. Det er laget en oversikt over datasett som skal tilgjengeliggjøres fra hver partner, med informasjon om datatype, forventet leveringsdato, dataformat og leveringsmetode. WP3 bestemmer hvilke formater dataene kan leveres på, WP7 er ansvarlig for at dataene blir tilgjengeliggjort innen leveringsdatoene i oversikten.

Deltagende partnere: METNO, NERSC, NP, UiT, UiN, UiB, UiO, NIVA, Akvaplan-niva, NINA, FFI, NGU, Artsdatabanken, UNI Research, HI

Arbeidspakke 8 
Ansvarlig partner: NIVA
Arbeidspakkeleder: John Rune Selvik

Hovedformålet med arbeidspakke 8 er å organisere brukerseminar, forberede oversikt over presentasjoner og publikasjoner knyttet til NMDC, forberede årlige nyhetsbrev for intern og ekstern bruk, samt utarbeide en plan for fremtidig bruk av NMDC etter prosjektperioden.

NMDC vil aktivt fremme og trene brukerne i bruken av den nasjonale marine data infrastrukturen. Brukerseminar vil bli organisert for å stimulere og forbedre bruken av infrastrukturen. En vil benytte konferanser og møteplasser i pågående aktiviteter for å fremme og bidra til et bærekraftig NMDC. NMDC utvikles som en nasjonal infrastruktur som skal leve videre etter prosjektperioden. En plan for bærekraftig bruk vil bli utviklet. Resultater fra prosjektet vil bli presentert i et årlig nyhetsbrev, hvor partnere også kan bruke dette nyhetsbrevet i sin egen markedsføring.

Deltagende partnere: HI, CMR, METNO, NERSC, NP, UiB